Luxembourg-ngî (Fap-ngî: Luxembourgeois; Tet-ngî: Luxemburgisch; Luxembourg-ngî: Lëtzebuergesch) he Luxembourg ke sâm-chúng chú-yeu ngî-ngièn chṳ̂-yit.

Luxembourg-ngî fûn-phu.

Fûn-puPhiên-siá

chú-yeu fûn-pu yî Luxembourg, ya fûn-pu yî lìn koet ke kho-khiûn Lû-sêm-páu ke thi-khî, yì Pí-li-sṳ̀ ke Luxembourg-sén Arlon yit-tai, Fap-koet ke Lorraine, Tet-koet ke Trier yit-tai. Chhai Fap-koet fò Tet-koet, Luxembourg-ngî pûn khon-chok Tet-ngî ke yit-chúng fông-ngièn, yîn vi Luxembourg-ngî fò Tet-ngî cho-tet fu thûng.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Lui-phe̍tPhiên-siá

Thi-lî fûn-phuPhiên-siá

Fông-ngiènPhiên-siá

Ngî-yîmPhiên-siá

Vùn-fapPhiên-siá

Kî-pún chhṳ̀-kiPhiên-siá

Chu-sṳtPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kietPhiên-siá

Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Luxembourg-ngî Wikipedia