Luceni
Koet-kâ: Sî-pân-ngà
Chhṳ-chhṳ-khî: Aragón Chhṳ-chhṳ-khî
Sén: Zaragoza-sén
Mien-chit: 27 phìn-fông kûng-lî
Ngìn-khiéu: 1,048 ngìn
Me̍t-thu: 38 ngìn/phìn-fông kûng-lî
Sṳ̀ -khî: CET (UTC+1)

Luceni vi-yî Sî-pân-ngà Aragon Chhṳ-chhṳ-khî Zaragoza-sén ke yit-ke sṳ-chṳ́n.

Li̍t-sṳ́ 編輯

Thi-lî 編輯

Hì-hèu 編輯

Hàng-chṳn khî-va̍k 編輯

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k 編輯

Chṳ̂-ngièn 編輯

Kîn-chi 編輯

Chiá-moi sàng-sṳ 編輯