Longás
Koet-kâ: Sî-pân-ngà
Chhṳ-chhṳ-khî: Aragón Chhṳ-chhṳ-khî
Sén: Zaragoza-sén
Mien-chit: 49 phìn-fông kûng-lî
Ngìn-khiéu: 53 ngìn
Me̍t-thu: 1.1 ngìn/phìn-fông kûng-lî
Sṳ̀ -khî: CET (UTC+1)

Longás vi-yî Sî-pân-ngà Aragon Chhṳ-chhṳ-khî Zaragoza-sén ke yit-ke sṳ-chṳ́n.

Li̍t-sṳ́ phiên-siá

Thi-lî phiên-siá

Hì-hèu phiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍k phiên-siá

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k phiên-siá

Chṳ̂-ngièn phiên-siá

Kîn-chi phiên-siá

Chiá-moi sàng-sṳ phiên-siá