Liguria (Yi-thai-li-ngî: Liguria) he Yi-thai-li sî-pet-phu ke yit-ke lìn hói Thai-khî, he Yi-thai-li chung Thai-khî chûng thi-sâm séu ke. Thai-khî sî-lìm Fap-koet, pet kie lâu Piemonte Thai-khî siông-lìn, tûng-lìm Emilia-Romagna Thai-khî khi̍p Toscana Thai-khî. Kâi khî vi-yî Liguria-hói yèn-ngan, he Tyrrhenian-hói (pet Thi-chûng-hói) ke yit phu-fûn.

Liguria.
Flag of Liguria.svg
Liguria.
Liguria.

Yèn-ngan ke ha̍p chhòng thi-tai chû-sṳ̀n liáu Yi-thai-li liâng Riviera; sî-mien chui yén ke nui-liu̍k he Liguria phu-fûn ke Alpes sân, tûng-mien chui yén ke nui-liu̍k he Liguria phu-fûn ke Apennine Sân-mak. Thai-khî Sú-fú he Genova.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Vùn-fa編輯

Kau-yuk編輯

Kín-tiám編輯

Kîn-chi編輯

Ngìn-khiéu編輯

Hàng-chṳn編輯

Sa-fi編輯

Kâu-thûng編輯