Liguria (Yi-thai-li-ngî: Liguria) he Yi-thai-li sî-pet-phu ke yit-ke lìn hói Thai-khî, he Yi-thai-li chung Thai-khî chûng thi-sâm séu ke. Thai-khî sî-lìm Fap-koet, pet kie lâu Piemonte Thai-khî siông-lìn, tûng-lìm Emilia-Romagna Thai-khî khi̍p Toscana Thai-khî. Kâi khî vi-yî Liguria-hói yèn-ngan, he Tyrrhenian-hói (pet Thi-chûng-hói) ke yit phu-fûn.

Liguria.
Liguria.
Liguria.

Yèn-ngan ke ha̍p chhòng thi-tai chû-sṳ̀n liáu Yi-thai-li liâng Riviera; sî-mien chui yén ke nui-liu̍k he Liguria phu-fûn ke Alpes sân, tûng-mien chui yén ke nui-liu̍k he Liguria phu-fûn ke Apennine Sân-mak. Thai-khî Sú-fú he Genova.

Li̍t-sṳ́ phiên-siá

Thi-lî phiên-siá

Vùn-fa phiên-siá

Kau-yuk phiên-siá

Kín-tiám phiên-siá

Kîn-chi phiên-siá

Ngìn-khiéu phiên-siá

Hàng-chṳn phiên-siá

Sa-fi phiên-siá

Kâu-thûng phiên-siá