Languedoc-Roussillon he Fap-koet ke yit-chak Thai-khî, vi-yî Fap-koet nàm-fông, pet lâu Rhône-Alpes chiap-yòng. Chúng mien-chit 27,376 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yok 2,565,000-ngìn (2007-ngièn thúng-kie). Hâ-hot Aude-sén, Gard-sén, Hérault-sén, Lozère-sén, Pyrénées-Orientales-sén. Khì sú-fú he Montpellier.

Languedoc-Roussillon .
Languedoc-Roussillon Vûn-chông
Languedoc-Roussillon
Languedoc-Roussillon.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Hì-hèuPhiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍kPhiên-siá

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍kPhiên-siá

Chṳ̂-ngiènPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Chiá-moi sàng-sṳPhiên-siá

Sa-fiPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá

Chhâm-kháu chṳ̂-liauPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Ngoi-phu lièn-chiapPhiên-siá

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Languedoc-Roussillon siông-koân ke tóng-on.