Montpellier

Montpellier he Fap-koet nàm-phu sàng-sṳ, Languedoc-Roussillon Thai-khî Hérault-sén sén-fi. Chúng mien-chit 56.88 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yok 264,538-ngìn (2011-ngièn thúng-kie). Montpellier he Fap-koet thi-pat thai sàng-sṳ, kau-yuk sṳ-ngia̍p fat-tha̍t, 1279-ngièn sṳ̀n-li̍p Montpellier Thai-ho̍k, he Fap-koet thi-sâm kú-ló ke Thai-ho̍k.

Montpellier Vûn-chông
Montpellier .
Montpellier Tramway1.jpg

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hì-hèu編輯

Hàng-chṳn khî-va̍k編輯

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k編輯

Chṳ̂-ngièn編輯

Kîn-chi編輯

Chiá-moi sàng-sṳ編輯

Sa-fi編輯

Kâu-thûng編輯

Chhâm-kháu chṳ̂-liau編輯

Chhâm-siòng編輯

Ngoi-phu lièn-chiap編輯

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Montpellier siông-koân ke tóng-on.