Montpellier he Fap-koet nàm-phu sàng-sṳ, Languedoc-Roussillon Thai-khî Hérault-sén sén-fi. Chúng mien-chit 56.88 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yok 264,538-ngìn (2011-ngièn thúng-kie). Montpellier he Fap-koet thi-pat thai sàng-sṳ, kau-yuk sṳ-ngia̍p fat-tha̍t, 1279-ngièn sṳ̀n-li̍p Montpellier Thai-ho̍k, he Fap-koet thi-sâm kú-ló ke Thai-ho̍k.

Montpellier Vûn-chông
Montpellier .
Montpellier Tramway1.jpg

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Hì-hèuPhiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍kPhiên-siá

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍kPhiên-siá

Chṳ̂-ngiènPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Chiá-moi sàng-sṳPhiên-siá

Sa-fiPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá

Chhâm-kháu chṳ̂-liauPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Ngoi-phu lièn-chiapPhiên-siá

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Montpellier siông-koân ke tóng-on.