Khôi-khí chú sién-tân
Hesse.
Hesse Khì-chì.
Hesse Vûn-chông.

Hesse, he Tet-koet chûng-phu ke yit-chak liân-pang-chû, Hesse thú-thi mien-chit vi 21,100 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yû 6,016,481 (2012-ngièn), sú-fú Wiesbaden.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Hì-hèuPhiên-siá

Chṳn-chhṳPhiên-siá

Hàng-chṳn Khî-va̍kPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá

Lî-hàng kín-tiámPhiên-siá

Yû-hau Sàng-sṳPhiên-siá

Chhâm-kháu vùn-hienPhiên-siá


Ngoi-phu lièn-kietPhiên-siá