Wiesbaden he Tet-koet chûng-sî-phu ke yit-chak sàng-sṳ. Kì he Hesse-chû sú-fú, thú-thi mien-chit vi 203.9 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yû 272,636-ngìn (2012-ngièn)

Wiesbaden

Li̍t-sṳ́ phiên-siá

Thi-lî phiên-siá

Hì-hèu phiên-siá

Chṳn-chhṳ phiên-siá

Hàng-chṳn Khî-va̍k phiên-siá

Kâu-thûng phiên-siá

Lî-hàng kín-tiám phiên-siá

檔案:BD 20130414-NerobergWiesbaden-00001.j

Yû-hau Sàng-sṳ phiên-siá

Chhâm-kháu vùn-hien phiên-siá


Ngoi-phu lièn-kiet phiên-siá