Darmstadt he yit-chho vi yî Tet-koet nàm-phu, Hesse-pâng ke sàng-sṳ. Chúng mien-chit 122.23 phìn-fông kûng-lî, chúng ngìn-khiéu 151,879-ngìn (2014-ngièn).

Darmstadt.
Darmstadt khì-è.

Li̍t-sṳ́

phiên-siá

Chṳn-chhṳ

phiên-siá

Hàng-chṳn Khî-va̍k

phiên-siá

Kâu-thûng

phiên-siá

Lî-hàng kín-tiám

phiên-siá

Yû-hau Sàng-sṳ

phiên-siá

Chhâm-kháu vùn-hien

phiên-siá


Ngoi-phu lièn-kiet

phiên-siá