Darmstadt

Darmstadt he yit-chho vi yî Tet-koet nàm-phu, Hesse-pâng ke sàng-sṳ. Chúng mien-chit 122.23 phìn-fông kûng-lî, chúng ngìn-khiéu 151,879-ngìn (2014-ngièn).

Darmstadt.
Darmstadt khì-è.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hì-hèu編輯

Chṳn-chhṳ編輯

Hàng-chṳn Khî-va̍k編輯

Kâu-thûng編輯

Lî-hàng kín-tiám編輯

Yû-hau Sàng-sṳ編輯

Chhâm-kháu vùn-hien編輯


Ngoi-phu lièn-kiet編輯