Darmstadt he yit-chho vi yî Tet-koet nàm-phu, Hesse-pâng ke sàng-sṳ. Chúng mien-chit 122.23 phìn-fông kûng-lî, chúng ngìn-khiéu 151,879-ngìn (2014-ngièn).

Darmstadt.
Darmstadt khì-è.

Li̍t-sṳ́ phiên-siá

Thi-lî phiên-siá

Hì-hèu phiên-siá

Chṳn-chhṳ phiên-siá

Hàng-chṳn Khî-va̍k phiên-siá

Kâu-thûng phiên-siá

Lî-hàng kín-tiám phiên-siá

Yû-hau Sàng-sṳ phiên-siá

Chhâm-kháu vùn-hien phiên-siá


Ngoi-phu lièn-kiet phiên-siá