Main-Kinzig-Kreis

Main-Kinzig-Kreis he yit-chho vi yî Tet-koet nàm-phu, Hesse-pâng ke Yen. Chúng mien-chit 1,397.57 phìn-fông kûng-lî, chúng ngìn-khiéu 407,619-ngìn (2014-ngièn).

Main-Kinzig-Kreis.
Main-Kinzig-Kreis fui-chông.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hì-hèu編輯

Chṳn-chhṳ編輯

Hàng-chṳn Khî-va̍k編輯

Kâu-thûng編輯

Lî-hàng kín-tiám編輯

Yû-hau Sàng-sṳ編輯

Chhâm-kháu vùn-hien編輯


Ngoi-phu lièn-kiet編輯