Main-Kinzig-Kreis he yit-chho vi yî Tet-koet nàm-phu, Hesse-pâng ke Yen. Chúng mien-chit 1,397.57 phìn-fông kûng-lî, chúng ngìn-khiéu 407,619-ngìn (2014-ngièn).

Main-Kinzig-Kreis.
Main-Kinzig-Kreis fui-chông.

Li̍t-sṳ́ 編輯

Thi-lî 編輯

Hì-hèu 編輯

Chṳn-chhṳ 編輯

Hàng-chṳn Khî-va̍k 編輯

Kâu-thûng 編輯

Lî-hàng kín-tiám 編輯

Yû-hau Sàng-sṳ 編輯

Chhâm-kháu vùn-hien 編輯


Ngoi-phu lièn-kiet 編輯