Kassel he yit-chho vi yî Tet-koet nàm-phu, Hesse-pâng ke sàng-sṳ. Chúng mien-chit 107 phìn-fông kûng-lî, chúng ngìn-khiéu 194,747-ngìn (2014-ngièn).

Kassel.
Kassel khì-è.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Hì-hèuPhiên-siá

Chṳn-chhṳPhiên-siá

Hàng-chṳn Khî-va̍kPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá

Lî-hàng kín-tiámPhiên-siá

Yû-hau Sàng-sṳPhiên-siá

Chhâm-kháu vùn-hienPhiên-siá


Ngoi-phu lièn-kietPhiên-siá