Girona .
Girona .
Girona Khì-chì
Girona Vûn-chông

Girona (Sî-pân-ngà-ngî: Gerona) vi-yî Sî-pân-ngà Catalunya Chhṳ-chhṳ-khî Ter-hò pán, he Girona-sén ke Sú-fú, mien-chit 39.1 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 86,672 ngìn (2005-ngièn).

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Hì-hèuPhiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍kPhiên-siá

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍kPhiên-siá

Chṳ̂-ngiènPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Chiá-moi sàng-sṳPhiên-siá