Tytsjerksteradiel

Tytsjerksteradiel he Hò-làn Fut-lî-sṳ̂-làn-sén ke Kî-chhèn chṳn-khièn, Mien-chit vì 161.41 phìn-fông kûng-lî, 2014-ngièn ngìn-khiéu vì 31,940 ngìn.

Tytsjerksteradiel.
Tytsjerksteradiel flag.svg

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Vùn-fa編輯

Kau-yuk編輯

Kín-tiám編輯

Kîn-chi編輯

Ngìn-khiéu編輯

Sa-fi編輯

Kâu-thûng編輯