Fap-ngî Wikipedia

Fap-ngî Wikipedia (Fap-ngî: Wikipédia en Français) vì Wikipedia hia̍p-chok kie-va̍k chṳ̂ Fap-ngî pán-pún, yù Fî-yàng-li Chû-chṳt──Wikimedia vì-chhṳ̀ fu-chit. Muk-chhièn vì kok ngî-ngièn vì-kî pak-khô kie-va̍k chûng, kûi-mù phài-miàng thi 3 (yî thiàu-muk liòng kie-son) ke Wikipedia. Sṳ́-chhóng yî 2001-ngièn, 2010-ngièn 9-ngie̍t ki Yîn-ngî lâu Tet-ngî Wikipedia chṳ̂-heu sṳ̀n-vì thi-sâm-ke thiàu-muk sú chhêu-ko 100 van ke ngî-ngièn pán-pún. Chiet chṳ 2012-ngièn 6-ngie̍t 8-ngit chṳ́, Fap-ngî vì-kî pak-khô thiàu-muk sú yí-kîn chhêu-ko 1,258,179, phiên-si̍p sú tha̍t chṳ 84,711,440 chhṳ, chu-chhak yung-fu tha̍t chṳ 1,301,637 ngìn.

Fap-ngî Wikipedia.
Fap-ngî Wikipedia ngî-ngièn pán-pún chui liù-hàng ke koet-kâ.

Li̍t-sṳ́編輯

Ngî-ngièn lâu fông-ngièn編輯

Thi̍t-set編輯

Nui-yùng chhut-pán編輯

Chhâm-kháu vùn-hien編輯

Ngoi-phu Lièn-kiet編輯

Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Fap-ngî Wikipedia Wikipedia