Tet-ngî Wikipedia (Tet-ngî: Deutschsprachige Wikipedia) vì Wikipedia hia̍p-chok kie-va̍k chṳ̂ Tet-ngî pán-pún, yù Fî-yàng-li chû-chṳt── Wikimedia vì-chhṳ̀ fu-chit. Muk-chhièn vì kok ngî-ngièn Wikipedia kie-va̍k chûng, kûi-mù phài-miàng thi-sâm (yî thiàu-muk liòng kie-son), kiùn chhṳ yî Yîn-vùn pán lâu Hò-làn-vùn pán ke Wikipedia. Yî 2009-ngièn 12-ngie̍t 27-ngit, Tet-ngî pán thiàu-muk thu̍t pho 100 van phiên, vì thi 2 ke thiàu-muk sú chhêu-ko 100 van ke Wikipedia. Chṳ 2014-ngièn 6-ngie̍t 17-ngit, Tet-ngî Wikipedia ke thiàu-muk yí-kîn chhêu-ko 1,685,719 ke.

Tet-ngî Wikipedia.
Tet-ngî Wikipedia Vùn-chông.

Li̍t-sṳ́ phiên-siá

Ngî-ngièn lâu fông-ngièn phiên-siá

Thi̍t-set phiên-siá

Nui-yùng chhut-pán phiên-siá

Chhâm-kháu vùn-hien phiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kiet phiên-siá

 
Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Tet-ngî Wikipedia Wikipedia