Yîn-ngî Wikipedia (English Wikipedia) he Wikipedia hia̍p-chok kie-va̍k ke Yîn-vùn pán-pún, ya-he chui-chó ke yit-ke, yù Fî-yàng-li Chû-chṳt ──Wikimedia vì-chhṳ̀ fu-chit. Muk-chhièn he kok ngî-ngièn Wikipedia kie-va̍k chûng, kûi-mù phài-miàng thi-yit (yî thiàu-muk liòng kie-son) ke Wikipedia. Kie-va̍k khôi-sṳ́ yî 2001-ngièn, chṳ 2014-ngièn 4-ngie̍t 7-ngit, Yîn-ngî Wikipedia yí yû chhêu-ko 400 van ke thiàu-muk, chhêu-ko 7 yi chhṳ phiên-si̍p, chu-chhak yung-fu chhêu-ko 2,109 van [1]. Chhai só-yû ngî-ngièn pán-pún ke vì-kî chûng yû 14.4% thiàu-muk he lòi-chhṳ Yîn-ngî Wikipedia ke.

Yîn-ngî Wikipedia.

Li̍t-sṳ́ phiên-siá

Ngî-ngièn lâu fông-ngièn phiên-siá

Thi̍t-set phiên-siá

Nui-yùng chhut-pán phiên-siá

Chhâm-kháu vùn-hien phiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kiet phiên-siá

 
Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Yîn-ngî Wikipedia Wikipedia
  1. "Statistics - Wikipedia, the free encyclopedia". Wikimedia. 2012-07-13 chhà-khon.