Edinburgh (Yîn-ngî: Edinburgh; Scotland Gael-ngî: Dùn Èideann), he Yîn-koet Scotland sú-fú, ya-he ki Glasgow heu Scotland ke thi-ngi thai sàng-sṳ, vi-yî Scotland tûng hói-ngan Forth-vân nàm-ngan. 1995-ngièn pûn Lièn-ha̍p-koet kau-khô-vùn chû-chṳt lie̍t-vì Sṳ-kie Vùn-fa Vì-sán. Chiet chṳ́ to 2013-ngièn, chhiòn-sṳ ngìn-khiéu vì 487,500.

Edinburgh

Edinburgh ya-he Scotland chui chhùng-yeu lî-yû sàng-sṳ, mî-ngièn khi̍p-yín yok 1300-van miàng yû-hak. Mî-ngièn 8-ngie̍t fun, Edinburgh kí-phan sṳ-kie vùn-miàng ke Edinburgh Koet-chi Ngi-su̍t chiet (Edinburgh International Festival), hong-muk pâu-koat hi-khia̍k, thien-yáng, vú-tiò lâu Yîm-lo̍k. Chhai ngi-su̍t chiet ke khì-kiên, Edinburgh sàng-páu chhièn ya-fi kí-hàng Edinburgh Kiûn-chhâu Péu-yên.

Li̍t-sṳ́

phiên-siá

Chṳn-chhṳ

phiên-siá

Hàng-chṳn Khî-va̍k

phiên-siá

Kâu-thûng

phiên-siá

Lî-hàng kín-tiám

phiên-siá
 
Edinburgh.

Yû-hau Sàng-sṳ

phiên-siá

Chhâm-kháu vùn-hien

phiên-siá


Ngoi-phu lièn-kiet

phiên-siá