Dijon he Fap-koet nàm-phu sàng-sṳ, Burgundy Thai-khî Côte-d'Or-sén sén-fi. Chúng mien-chit 40.41 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yok 152,071-ngìn (2012-ngièn thúng-kie). Dijon he Fap-koet 17 thai sàng-sṳ, kau-yuk sṳ-ngia̍p fat-tha̍t, 1722-ngièn sṳ̀n-li̍p Burgundy Thai-ho̍k.

Dijon .
Dijon Vûn-chông
Dijon .

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Hì-hèuPhiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍kPhiên-siá

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍kPhiên-siá

Chṳ̂-ngiènPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Chiá-moi sàng-sṳPhiên-siá

Sa-fiPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá

Chhâm-kháu chṳ̂-liauPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Ngoi-phu lièn-chiapPhiên-siá

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Dijon siông-koân ke tóng-on.