Dijon he Fap-koet nàm-phu sàng-sṳ, Burgundy Thai-khî Côte-d'Or-sén sén-fi. Chúng mien-chit 40.41 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yok 152,071-ngìn (2012-ngièn thúng-kie). Dijon he Fap-koet 17 thai sàng-sṳ, kau-yuk sṳ-ngia̍p fat-tha̍t, 1722-ngièn sṳ̀n-li̍p Burgundy Thai-ho̍k.

Dijon .
Dijon Vûn-chông
Dijon .

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hì-hèu編輯

Hàng-chṳn khî-va̍k編輯

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k編輯

Chṳ̂-ngièn編輯

Kîn-chi編輯

Chiá-moi sàng-sṳ編輯

Sa-fi編輯

Kâu-thûng編輯

Chhâm-kháu chṳ̂-liau編輯

Chhâm-siòng編輯

Ngoi-phu lièn-chiap編輯

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Dijon siông-koân ke tóng-on.