Haute-Corse

Haute-Corse he Fap-koet ke yit-chak sén, vi-yî Fap-koet tûng-nàm-phu. Su̍k-yî Corsica Thai-khî. Chúng mien-chit 4,666 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yok 141,603-ngìn (1999-ngièn thúng-kie). Haute-Corse he Fap-koet 1790-ngièn 3-ngie̍t 4-ngit só chhóng-kien ke 83-sén chṳ̂-yit.

Haute-Corse .
Haute-Corse .
Riviere-restonica.jpg

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hì-hèu編輯

Hàng-chṳn khî-va̍k編輯

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k編輯

Chṳ̂-ngièn編輯

Kîn-chi編輯

Kín-tiám編輯

Chiá-moi sàng-sṳ編輯

Sa-fi編輯

Kâu-thûng編輯

Chhâm-kháu chṳ̂-liau編輯

Chhâm-siòng編輯

Ngoi-phu lièn-chiap編輯

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Haute-Corse siông-koân ke tóng-on.