Chhiâng-chhòng Kô-ngièn

Chhiâng-chhòng Kô-ngièn , he Chûng-Â yit-ke kô-ngièn thi-khî, kì he sṳ-kie sông chui-kô ke kô-ngièn, phìn-kiûn hói-pha̍t kô-thu 4,500 mí (4000~5000 kûng-chhak), mien-chit 250 van phìn-fông kûng-lî, yû “ sṳ-kie vuk-chit ”, “ siet-vet kô-ngièn ” fe̍t-chá “ thi sâm khi̍t ” chṳ̂ chhṳ̂n. Chûng-koet kin-nui chṳ̂ chhiâng chhòng kô-ngièn, cham chhiòn Chûng-koet 23% mien-chit, vi-yî Pet-vúi 25°-40° lâu Tûng-kîn 74°-104° chṳ̂-kiên.

Changtang (chhòng-pet kô-ngièn) tûng-phu sân lu̍k ke tién-hîn chhó ngièn khî

Kô-ngièn piên-kie, tûng vì Vàng-thôn Sân-mak, nàm, sî vì Himalaya Sân-mak, pet vì Khûn-lùn Sân-mak. Hâm-koi koet kin yû Chûng-koet Sî-chhòng Chhṳ-chhṳ-khî, Chhiâng-hói-sén chhiòn-kin, Sîn-kiông Uyghur Chhṳ-chhṳ-khî, Kâm-sok-sén, Si-chhôn-sén, Yùn-nàm-sén phu-fûn, yî-khi̍p Bhutan, Nepal, Yin-thu ke Ladakh tén thi.

Li̍t-sṳ́

phiên-siá

Kín-tiám

phiên-siá

Ngìn-khiéu

phiên-siá

Hàng-chṳn

phiên-siá