Chhiâng-hói

(Chhùng-thin-hiong chhṳ Chhiâng-hói-sén)
Liá-piên "Chhiâng-hói" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"青海省" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.

Chhiâng-hói he Chûng-koet ke Hàng-chṳn-khî, vi-é tì Chhiâng-chong Kô-ngièn tûng-pet phu. Kin-nui yû chhiòn Chûng-koet chui-thai ke nui-liu̍k Hàm-súi-fù. Sén-fi he Sî-nèn-sṳ.

Chhiâng-hói

Li̍t-sṳ́ phiên-siá

Thi-lî phiên-siá

Hàng-chṳn-khî phiên-siá

Kîn-tsi phiên-siá

Ngìn-khiéu phiên-siá

Ngî-ngièn phiên-siá

Chûng-kau phiên-siá

Vùn-fa phiên-siá

Kau-yuk phiên-siá

Chhâm-kháu Vùn-hien phiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kiet phiên-siá