Sî-chhòng Chhṳ-chhṳ-khî fe̍t-chá ham-cho Sî-chòng Chhṳ-chhṳ-khî, he Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet sî-nàm piên-kiong ke yit-ke Chhṳ-chhṳ-khî, vi-é chhai Chhiâng-chhông Kô-ngièn song, sú-fú he Lhasa-sṳ.

Sî-chhòng Chhṳ-chhṳ-khî.
Liá-piên "Sî-chhòng Chhṳ-chhṳ-khî" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"西藏自治區" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Hàng-chṳn-khîPhiên-siá

Kîn-tsiPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Ngî-ngiènPhiên-siá

Chûng-kauPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Chhâm-kháu Vùn-hienPhiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kietPhiên-siá