Calabria (Yi-thai-li-ngî: Calabria Ngi-thai-li-ngî fat-yîm:[kaˈlaːbrja]), chhiùng chhièn chhṳ̂n-vì "Brutium", he Yi-thai-li nàm-phu ke yit-ke Thai-khî, pâu-hàm liáu Napoli yî nàm chhiong "chiuk chiâm" ke Yi-thai-li pan-tó. Thai-khî pet lìn Basilicata Thai-khî, sî-nàm-lìn Sicilia Chhṳ-chhṳ-khî, sî lìn Tyrrhenian-hói, khi̍p tûng lìn Ionia-hói. Thai-khî mien-chit 15,081 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 2,007,392 ngìn.

Calabria.
Flag of Calabria.svg
Calabria.
Calabria.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Kín-tiámPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Hàng-chṳnPhiên-siá

Sa-fiPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá