Avignon he vi-yî Fap-koet nàm-phu Provence-Alpes-Côte d'Azur Thai-khî Vaucluse-sén, Rhône hò chó-ngan ke yit-chho sàng-sṳ. Avignon sṳ́ kien yî Lò-mâ sṳ̀-khì. Hien-kîm he Fap-koet nàm-phu ke lî-yû sṳn-thi chṳ̂-yit. Avignon sàng-khî chhu fu chhai 2011-ngièn chhû vì 90,194 ngìn, khì-chûng yû thai-yok 12,000 ngìn yìn kî-chhu chhai kú-sàng chhiòng nui, yí pûn va̍k vì kôn-kông khî-vet ke Ló-sàng-khî (intra-muros). Yì son sông si-chû kau khî lâu fu-su̍k chhûn-chṳ́n, Avignon thi-khî ke ngìn-khiéu chhêu-ko 500,000, he Fap-koet phài-miàng thi 16-vi ke sàng-sṳ chhi-lo̍k.

Avignon .
Avignon.
Avignon .
Avignon .

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Hì-hèuPhiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍kPhiên-siá

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍kPhiên-siá

Chṳ̂-ngiènPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Kín-tiámPhiên-siá

Chiá-moi sàng-sṳPhiên-siá

Sa-fiPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá

Chhâm-kháu chṳ̂-liauPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Ngoi-phu lièn-chiapPhiên-siá

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Avignon siông-koân ke tóng-on.