Avignon he vi-yî Fap-koet nàm-phu Provence-Alpes-Côte d'Azur Thai-khî Vaucluse-sén, Rhône hò chó-ngan ke yit-chho sàng-sṳ. Avignon sṳ́ kien yî Lò-mâ sṳ̀-khì. Hien-kîm he Fap-koet nàm-phu ke lî-yû sṳn-thi chṳ̂-yit. Avignon sàng-khî chhu fu chhai 2011-ngièn chhû vì 90,194 ngìn, khì-chûng yû thai-yok 12,000 ngìn yìn kî-chhu chhai kú-sàng chhiòng nui, yí pûn va̍k vì kôn-kông khî-vet ke Ló-sàng-khî (intra-muros). Yì son sông si-chû kau khî lâu fu-su̍k chhûn-chṳ́n, Avignon thi-khî ke ngìn-khiéu chhêu-ko 500,000, he Fap-koet phài-miàng thi 16-vi ke sàng-sṳ chhi-lo̍k.

Avignon .
Avignon.
Avignon .
Avignon .

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hì-hèu編輯

Hàng-chṳn khî-va̍k編輯

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k編輯

Chṳ̂-ngièn編輯

Kîn-chi編輯

Kín-tiám編輯

Chiá-moi sàng-sṳ編輯

Sa-fi編輯

Kâu-thûng編輯

Chhâm-kháu chṳ̂-liau編輯

Chhâm-siòng編輯

Ngoi-phu lièn-chiap編輯

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Avignon siông-koân ke tóng-on.