Lò-mâ (Yi-thai-li-ngî: Roma) vì Yi-thai-li sú-tû, ya-he koet-kâ chṳn-chhṳ, kîn-chi, vùn-fa lâu kâu-thûng chûng sîm, sṳ-kie chho̍k-miàng ke li̍t-sṳ́ vùn-fa miàng-sàng, Kú Lò-mâ Ti-koet ke fat-siông-thi, yîn kien-sàng li̍t-sṳ́ yû-kiú yì pûn nit chhṳ̂n-vì "Yún-hèn chṳ̂-sang". Khì vi-yî Yi-thai-li Pan-tó chûng-sî-phu, Thòi-pak-hò hâ-yù phìn-ngièn thi ke chhit-chho séu-sân khiu-sông, sṳ-chûng-sîm mien-chit yû 1200-tô phìn-fông kûng-lî. Lò-mâ he chhiòn sṳ-kie Thiên-chú-kau-fi ke chûng-sîm, yû cchit-pak-tô chho kau-thòng lâu siû-tho-yen, chhit-só thiên-chú-kau thai-ho̍k, sṳ-nui ke Fâm-tì-kông he thiên-chú-kau kau-chûng lâu kau-thìn ke chu-thi. Lò-mâ lâu Fu̍t-lò-lùn-sṳ̂ thùng vì Yi-thai-li Vùn-ngi Fu̍k-hîn chûng-sîm, hien-kîm yìn pó-chhùn yû siông-tông fûng-fu ke vùn-ngi fu̍k-hîn lâu Pâ-lo̍k-khiet fûng-mau; 1980-ngièn, Lò-mâ ke li̍t-sṳ́ sàng-khî pûn lie̍t-vì sṳ-kie vùn-fa vì-sán.

Lò-mâ.

Li̍t sṳ́ phiên-siá

Lò-mâ Kien-sàng phiên-siá

Lò-mâ Vòng-chṳn Sṳ̀ -thoi phiên-siá

Lò-mâ Khiung-fò-koet phiên-siá

Lò-mâ Ti-koet phiên-siá

Chûng Sṳ-ki phiên-siá

Thi-lî phiên-siá

Hì-hèu phiên-siá

Chṳn-chhṳ phiên-siá

Yû-hó sàng-sṳ phiên-siá

Kîn-chi phiên-siá

Vùn-fa phiên-siá

Chûng-kau phiên-siá

Kien-chuk lâu Lî-yù phiên-siá

Kau-yuk phiên-siá

Thí-yuk phiên-siá

Yím-sṳ̍t phiên-siá

Kâu-thûng phiên-siá

Hòng-khûng phiên-siá

Thiet-lu phiên-siá

Chhâm-kháu Vùn-hien phiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kiet phiên-siá