Liá-he Wikipedia Yung-fu-ya̍p
Liá-pán m̀-he pak-khô chhiòn-sû vùn-chông. Ngì na-he chhai Wikipedia yî-ngoi khon-kien liá-ya̍p, ngì chhiu-he chang-chhai liù-lám yit-chak kiang-chhiong mióng-chhàm. Chui-sîn pán chhiáng fóng-mun http://hak.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%BF%E7%94%A8%E8%80%85:%E5%94%90%E5%90%89%E8%A8%B6%E5%BE%B7%E7%9A%84%E4%BE%8D%E5%BE%9E.
Wikimedia

2024 ngièn 05 ngie̍t 24 ngit, 19:33.

Ngài ke sṳ̀-kiên
2024 Ńg-ngie̍t
Lî-pai-liuk
03:33
19:33 UTC
巴別使用者資訊
hak-1 Liá chak yung-fu thu̍k-siá Hak-kâ-ngî ke nèn-li̍t he chhû-khip.
邇隻用戶讀寫客家語嘅能力是初級
nan-N Chit-ê iōng-chiá tùi sè-hàn tō kóng Bân-lâm-gú.
cdo-N Cī ciáh ê̤ṳng-hô gì mū-ngṳ̄Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄.
茲隻用戶其母語閩東語
zh-3 这位用户的中文达到高级水平
en-3 This user has advanced knowledge of English.
ja-2 この利用者は中級日本語ができます。
ko-1 이 사용자는 한국어조금 할 수 있습니다.
使用者 (依語言)
This user lives in New Zealand.
This user lives in or hails from Shanghai.
This user supports Donald Trump, trusting that he can make America great again.
Cat Lover This user is a
cat lover
.


Hon sṳ m̀ he Hak Kâ ngî ke vùn sṳ. Hak Kâ ngî yin kôi ho̍k Ye̍t nàm ngî, fi chhù Hon sṳ, vàn chhiòn yung chhṳ kâ ke Pha̍k fa sṳ lòi siá.

漢字m̀ he客家語ke文字。客家語應該ho̍k越南語,廢除漢字,完全用chhṳ kâ ke白話字來寫。

Nèn mai chú chûng thièn,
mo̍k mong chú chûng ngièn.

--Hak-kâ ngien-ngî

甯賣祖宗田, 莫忘祖宗言.
--客家諺語