Sông-hói

Liá-piên "Sông-hói" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"上海" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.


Sông-hói he Chûng-koet Chhṳ̍t-hot-sṳ chṳ̂-yit. Chho-lo̍k chhai-yî chûng-koet tûng-phu Chhòng-kông chhùng-chit Sâm-kok-chû, hiong-tûng he Chûng-koet-hói, chhai Chhṳ̍t-hot ngi̍p hói-héu nàm-ngan. Muk-chhièn Chûng-koet thai-liu̍k fat-chán chui-khoai lâu kîn-chi chui fat-tha̍t ke sàng-sṳ chṳ̂-yit, kí phî ngin-vì he Chûng-koet ke sông-ngia̍p lâu Kîm-yùng chûng-sîm; yung ngìn-khiéu-su lâu ngìn-khiéu me̍t-thu ke pí-káu lòi-khon, Sông-hói vi Chûng-koet chui-thai ke sàng-sṳ. 2006-ngièn chui sîn su-kí, Sông-hói on-sòng he̍t ngìn-khiéu kie-son ke phìn-kiûn GDP yí-kîn tha̍t-to chhit-chhiên ńg-pak mî-ngièn. Sông-hói-kóng he sṳ-kie chui-thai ke kóng-héu.

Sông-hói


Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Kîn-chi編輯

Chṳn-chhṳ編輯

Hàng-chṳn kón-khî編輯

Ngìn-khiéu編輯

Vùn-fa編輯

Kau-yuk編輯

Thí-yuk編輯

Chhâm-siòng編輯