Fôn-ngiàng

Ngì hó , Fôn-ngiàng kâ-ngi̍p Wikipedia!

Kám-chhia ngì tui Wikipedia ke him-chhi lâu kung-hien, hî-mong ngì chiông-voi hí-fôn liá-piên. Chhù-liáu Fôn-ngiàng chhṳ̀ ngoi, ya chhiáng-ngì liáu-kié yî-ha chhung-yeu vùn-chông:

Tsṳn-tshet
Tsṳn-tshet
GNU
GNU
Pán-khièn mun-thì kié-tap
Kung-hien nui-yùng pit-sî he Ngì-ke tsok-phín fe̍t-chá tet-tó su-khièn,
thùng-yi chhai GFDL thiàu-khúan ha fat-pu
手冊
手冊
Mun-fa
Mun-fa
Hàn-yû mun-thì? Chhiáng to Thèu-ya̍p Thó-lun mun-kóng. Phe̍t mong-ki: thó-lun heu yeu-kín Chhiâm-miàng, fông-sṳt chṳ̂-yit he liù-hâ si-ge Pô-long-vùn "~~~~ ".
If you have any questions about the Hakka Wikipedia, please leave a message here. Thank you for visiting!
  • Sîn-sú yin-kôi chu-yi ke chhit-chúng Sòng-kien Chho-ngu.
  • Yû ngim-hò phiên-siá song-ke mun-thì? Chhiáng chhai ha-mien kâ-ngi̍p "{{Helpme}}", khì-thâ Wiki-ngìn kien-tó heo chiông-voi lòi thì-kiûng pông-chhu.
  • Hî-mong ngì nèn hióng-su phiên-siá ngìn-lui khiung-yû chṳ̂ chhṳ-yù pak-khô ke khuai-lo̍k, sṳ̀n-vì yit-miàng khuai-lo̍k ke Wikipedia-ngìn.

Ngài he fôn-ngiàng ngì ke Wikipedia-ngìn: Chrysolophus pictus (對話) 04:26, 5 十月 2015 (UTC)--Chrysolophus pictus (對話) 04:26, 5 十月 2015 (UTC)

Thank you phiên-siá

Thank you for your support! --Chrysolophus pictus (對話) 05:01, 5 十月 2015 (UTC)

Hello, may I ask you about Hakka grammar?

In Taiwanese Hakka, which is correct word for "in, on"? (function word to indicate inclusion, location, or position) chhai / 在 or tî / 底? example when you say, "Where are you?" which is correct or more common usage; "在nai位" or "底nai位"? thank you Cun Cun (kâu-liù) 09:42, 13 Sâm-ngie̍t 2017 (UTC)

thanks!! Cun Cun (kâu-liù) 02:10, 20 Sâm-ngie̍t 2017 (UTC)

Can you help me to delete the article 李和星. This page contained hoax and irrelevant personal information, most probably created by the user itself. The references also lead to dead link and failed to give clear information. This page's interwiki in Indonesian Wikipedia has been deleted and it seems he attempted to created much page in Zh, Gan, Minnan, Korean wikipedia. Need to delete all of them. Thanks Cun Cun (kâu-liù) 04:45, 21 Sâm-ngie̍t 2017 (UTC)

Thanks, I have asked our administrator on Wikidata to solve this  ;) Cun Cun (kâu-liù) 03:32, 24 Sâm-ngie̍t 2017 (UTC)

為麼个愛用韓國話 phiên-siá

文在寅做麼个做毋得用客家話來寫(Vûn Chhai-yîn),定做愛用韓國話?恁樣个話,中文維基百科朴槿惠條目亦愛改作均會·帕爾克(Geun-hye Park)?

漢字文化圈因為使用漢字,毋用漢字命名个話,𠊎認為應該用本地話。--S099001kâu-liù 交流) 11:22, 4 Liuk-ngie̍t 2017 (UTC)

如果這樣,怎麼會有Yâ-sû這命名的存在?還有,您在其他韓國總統頁面的編輯,也不是採用其羅馬字,而是採用其英文姓名,這樣應該屬於已有其官方翻譯卻未翻譯的專有名詞吧?--S099001kâu-liù 交流) 01:32, 11 Liuk-ngie̍t 2017 (UTC)

ESEAP Conference 2018 phiên-siá

Hello all,

Scholarship applications for ESEAP Conference 2018 is now open!

ESEAP Conference 2018 is a regional conference for Wikimedia communities around the ESEAP regions. ESEAP stands for East, Southeast Asia, and Pacific. Taking place in Bali, Indonesia on 5-6 May 2018, this is the first regional conference for the Wikimedia communities around the regions.

Full scholarships are subject to quotas, maximum two people per country and your country is eligible to apply, visit this page.

We also accept submissions of several formats, including:

  • Workshop & Tutorial: these are presentations with a focus on practical work directed either to acquiring a specific skill or doing a specific task. Sessions are 55 minutes led by the presenters in a classroom space suitable for laptops and work.
  • Posters: A2-size format to give news, share your community event/program, set out an idea, propose a concept, or explain a problem. The poster itself must be uploaded to Wikimedia Commons with a suitable license.
  • Short Presentation/Sharing talks: 10-15 minutes presentation on certain topic.

Deadline for submissions and scholarship applications is on 15 March 2018. If you have any question, don't hesitate to contact me or send your e-mail to eseap模板:@wikimedia.or.id.

Best regards,

各位好,
2018年度ESEAP会议补助申请现已开放!
2018年度ESEAP会议是面向东亚、东南亚和太平洋区域维基媒体社群的地区性会议。本次会议将于2018年5月5日-6日在印度尼西亚巴厘岛举行,这是该区域维基媒体社群的首次区域会议。
全额补助受名额限制,每个国家地区最多两人,您所在国家地区符合申请条件,请参见此页面
多种形式的资料提交也已开放,包括:
  • 研讨会及教程:这些展示重在实用,或是传授某一特定技能,或是完成某项特定任务。时长55分钟,会在适于使用电脑和工作的教室空间进行。
  • 海报:A2大小,分享新闻、社群活动/项目、发表某一想法、提出某一概念或解释某一问题。海报必须上传至维基共享资源并提供适当的授权。
  • 简短展示/经验交流:10到15分钟针对特定议题的展示。
提交资料和补助申请的截止日期为2018年3月15日。如有任何疑问,请联系本人或电邮至eseap模板:@wikimedia.or.id。
祝好,
--Beeyan (kâu-liù) 06:17, 8 Sâm-ngie̍t 2018 (UTC)(粗略翻译:User:Kuailong)

日韓人名/地名 phiên-siá

留意到閣下把客語、閩語中的日韓人名/地名都改成原語言的讀音,在此我希望表達一下我的意見。我認為全用諺文讀音表記韓國人名實不適合,日本人名同理。理由一是日常生活並不會把文在寅讀作「Moon Jae-in」,更不會把安倍晉三讀作「Abe Shinzō」;二是韓國人名除了偶像明星取的藝名外,多數名字皆有漢字對應並取其意,與外國人名純音譯的情況大有不同。客語、閩語不同於已廢漢字的越南語,更異於其他沒有漢字音對應的外國語言,若生搬硬套其命名常規實不適合。而且日語維基對韓國專業人士名稱(如政治人物、運動員、文學家等)皆一律採用漢字表記,故我認為日韓人名應採用其對應的漢字讀音作表記,希望閣下能採納我的建議。感謝。 春去無蹤 (kâu-liù) 2022年10月30日 (Ngit) 14:18 (UTC)回覆

不反對使用漢字進行標記。但原則上反對「一律採用漢字表記」這種提議,因為這過於武斷,僅考慮到了中日韓越共用的漢字,卻沒有考慮到日文漢字、韓文漢字、越文漢字等這類日韓越特有的自創漢字,這些漢字的客語讀音查證困難,甚至不存在客語讀音。例如日本的匁、躾、榊、辻、峠,韓國的乭、哛、畓、㸴、怾。越文漢字的人名,也有不少在漢字根本沒有被Unicode收錄(這種人名在越南漢文文獻中很多),例如Mạc Ngọc Liễn(莫玉⿰王輦)的「Liễn」、Lê Duy Mật(黎維⿰礻密)的「Mật」、Lê Quýnh(黎⿰亻冏)的「Quýnh」等等,根本不可能查到其漢字的中文發音,也就更不可能知曉其客語發音。
還有一點必須指出的是,很多韓國人不會在公開場合使用自己名字的漢字寫法,目前有相當數量的韓國人的漢字譯名可能是被錯譯的。在漢語中流傳非常廣泛的錯譯例如송혜교 (宋慧敎)被譯為「宋慧喬」、임윤아 (林潤妸)被譯為「林允兒」、조미연 (曺薇娟)(這連姓都弄錯了)被譯為「趙美延」。在漢語中自然應該採用最常用的錯譯為標題,但客語應該用哪個?而更多現代韓國人名字的實際漢字寫法究竟是否有誤都相當難查證。
另外有一個現象值得注意,現今日韓二國雖然仍保留有漢字,但或多或少都存在去漢字化的現象,許多人名地名不存在漢字寫法,例如在日本,有小野リサ、松たか子、夏川りみ、沢尻エリカ、蒼井そら、水咲ローラ、小澤マリア;在韓國,有장나라(無漢字寫法,「나라」意為「國家」)、강하늘(無漢字寫法,「하늘」意為「天」)、이여름(無漢字寫法,「여름」意為「夏天」)。這樣的名字又該如何處理?
因此,如果一定要統一一種表記方法的話,直接用外語羅馬字是最佳的方法,可以避免各種混亂。
說句題外話,日語維基對韓國人的表記並非都是用漢字,也有相當多是直接使用片假名譯音(比如장근석→チャン・グンソク、김태경→キム・テギョン)。韓語對於近代中國人名的翻譯大多數直接使用音譯(如蔣介石→장제스、周恩来→저우언라이)對於日本人名的翻譯直接使用音譯。這兩個仍使用漢字的文化圈已經開始出現尊重原文讀音的翻譯傾向。唯有中文執著於使用漢字譯名,而不是用音譯。在我個人看來,這種不尊重原讀音的譯法是大漢族主義思想殘留的表現。俄羅斯習慣上將前蘇聯國家的人名譯為對應俄語人名,而非遵循其固有譯音(例:Володимир Олександрович ЗеленськийВладимир Александрович ЗеленскийНұрсұлтан Әбішұлы НазарбаевНурсултан Абишевич Назарбаев),與此背景頗為相似。這些題外話僅代表個人觀點。 el caballero de los Leones (tui-fa) 2022年10月30日 (Ngit) 15:59 (UTC)回覆
你說的也有道理。諺文名稱錯譯的名字,多是韓國藝人而非其他專業人士。我有兩個解決辦法:一、按照最常用的漢字名稱音譯,然後在内文標註有爭議的名稱;二、直接用原文音譯。我也認為全部按漢字音譯的方法不太好,但全部用原語音表記更不可取,畢竟日韓語言與漢語族語言差太遠了。日語維基對韓國人的表記使用片假名譯音,多數都是與影視業和演藝圈關連的人物,對於其他的還是多以漢字表記為主,這一點客語可以作參考。
之所以會想把日韓名稱用客語的漢字讀音表記,另一個原因是這是漢語族下的其他用漢字書寫的維基百科語言版本(例如粵語、吳語)一直通用的表記方法。不止把日韓名稱全用自己的漢字音表示,連外國人名也有一套異於漢語的譯法,成功將外來事物「本土化」。你說這樣是大漢族主義思想,我反而覺得這正是漢語族語言的特色文化所在。
我認為中文執著於使用漢字譯名,而不是用音譯,這是由於漢字並不是純表音文字,表音能力固然受到一定程度的影響。但就你舉的例子,小野リサ的中文被譯成「小野麗莎」,明顯當中的麗莎是純音譯的,因此中文執著於使用漢字譯名,也是能以音譯的形式存在的,況且中文本來就只能用漢字書寫,表音的話就只能用漢字來表了,我覺得這並非不尊重原讀音。而如果用拉丁字母的客語來表記的話,要麼全跟漢字音譯「Séu-yâ Lâ̤-sâ」,要麼全按原音譯「Ono Lisa」,要麼像中文譯法般「小野」跟漢字音譯「Séu-yâ」,「リサ」則按原音譯「Lisa」,我個人較偏向最後一個選項,其次是第一個。同理韓語也是類似情況。但日語名字的話這些沒有漢字對應的名字也不是多數情況會出現,因此問題也不大。不過你說的這些情況多出現在日韓藝人的名字,而像「文在寅」、「安倍晉三」這些在他們國家舉足輕重人物,錯譯或沒有漢字對應等情況並不存在,那這時候就應採用其對應的漢字讀音作表記。人名尚有爭議,因此某些人名用純音譯也是可以接受的,但如果日韓地名還是用純音譯的話那就有一點太過了。首先是日本韓國大部分地名皆有準確的漢字對應(首爾除外),甚至出現在各種車站路牌上,其次日語對韓語的地名同樣皆用漢字表記,我認為客語也應該採取類似的表記法。
韓語對於近代中國人名的翻譯大多數直接使用音譯以及對於日本人名的翻譯直接使用音譯,我認為這只是因為韓語已幾乎不再用漢字了,因此不知道中國和日本人名的漢字音該如何對應,便索性純音譯了。老實說某程度上我不認為這是好事,諺文原本的設計是一個漢字對應一個諺文,現在周恩來要分成五個諺文表記,破壞了原本諺文表記三個字的中國人名時只用三個諺文的傳統。
而且,不一定要將原讀音作為標題才叫尊重,因為標題應是以日常生活最常使用的讀音來命名。我們可以把原讀音標註在内文,或者在對該人名有爭議/沒有漢字音對應時拿來當標題,這樣也是尊重原讀音的做法之一。不過各人有各人的看法,我只希望一些較重要而且在華人地區都街知巷聞的日韓人物能用漢字音表記,至於上述的那些特殊情況,用純表音還是其他方法還可以再作討論。至於使用混亂的話,日語對韓國人的表記也是有些用漢字、有些用片假名譯音,也不見得他們會混淆。我認為只要釐定好標準,就不會產生混亂,不必全部直接用外語羅馬字。 春去無蹤 (kâu-liù) 2022年11月1日 (Ngi) 18:09 (UTC)回覆

請不要再移動人名及刪改我創建的文章 phiên-siá

不知道閣下在閩東語及客家語維基的所作為有何用意?首先,我在閩東語維基的討論頁已找到相關討論,當時活躍的編輯者皆不贊成用羅馬字拼日本韓國人名,我在搬頁時已把來源列明,而閣下各在沒有任何理由下堅持把其換回羅馬字,我並不認為這是合理的決定,因為你沒有徴得任何人同意而擅作主張在客家語維基中同樣有編輯者認為日韓人名需用白話字,而你卻選擇一次又一次忽視。另外,我在客家語創建的日本韓國人你亦毫無理由地把其搬到羅馬字標題,沒有詢問究竟創建者同意與否。非但如此,你還把我的諾貝爾得主條目作出刪減,亦同樣沒有留下任何原因,我認為你起碼先要知會一下我,然後再作決定而不是一味的我行我素。煩請認真考慮此問題! 春去無蹤 (kâu-liù) 2023年2月24日 (Ńg) 16:37 (UTC)回覆

韓越兩國去漢字化以後,外國漢字名存在兩種處理方法並行使用,一種是全音譯(新派,現在二國佔主流),另一種是用漢字對應的字讀出(傳統)。客語受到國語影響大且長期被刻意矮化為國語的方言,據此推斷,慣習名稱可能是後者,也就是對應的漢字讀音名。據此的話,若是所有日韓越人名都是用「四國通用」的漢字,以對應的漢字讀音名稱呼之為妥。但情況並非如此簡單,三國均存在與中國文化相異的命名,如自創漢字、用西洋名、用無漢字寫法的固有詞命名等等。
日韓越人名,如果本身是全用漢字寫,且漢字存在可以查證的客語讀音,可以用漢字對應的白話字。但是,日韓越自創的文字,在辭典中不可能查不到對應的客語讀音,不可以用白話字。客語和國語是完全不同的兩種語言,二者之間的關係僅僅是存在深厚的歷史淵源而已(就如烏克蘭語和俄語的對應關係一樣),國語的漢字擬音規則不適用於客語。客語維基百科之所以可以獨立建站,是默認建立在客語不是國語的方言這個前提條件之上的,否則的話根據方針,是不允許方言開設站點的。因此,在沒有對應客語讀音的情況下,涉及日韓越自創的文字的人名地名只應該以原文羅馬化命名。而若是原文名字根本不是用漢字表記的情況,就更不可以使用國語譯名對應的客語漢字讀音,這不僅不尊重原文,更是涉嫌矮化客語。
至於你所大量創建諾貝爾得主條目,可以說是通篇copy and paste,質量非常差劣。以Claude Cohen-Tannoudji為例,你創建的數百篇內容雷同的條目中,居然出現"1 Si-ngie̍t 1933"(1 4月 1933?)這樣完全違反客語習慣的寫法,所有漢語族語言的日期寫法均為ymd格式,而非英式英語的dmy格式,這一點會用國語的你絕對不可能不知道。這些條目的質量差劣的都可以提請全數刪除了(甚至可以是封禁的理由,之前就有人因此被封禁),請不要濫用AWB工具創建條目。
另外,能夠讀出來後直接看得懂的白話字後面沒有必要大量附注漢字。客語不是國語的方言,沒有必要在西洋人名的條目中加入國語的譯名。漢字版西洋人名地名條目借用國語漢字譯名實乃迫不得已,因為有非原創研究這個限制,不可以自創客語譯名,故只能暫時借用國語漢字譯名。 el caballero de los Leones (tui-fa) 2023年2月25日 (Liuk) 05:14 (UTC)回覆

Translation request phiên-siá

Hello.

Can you translate and upload the articles zh:阿塞拜疆苏维埃社会主义共和国国旗, zh:阿塞拜疆蘇維埃社會主義共和國國徽, zh:阿塞拜疆苏维埃社会主义共和国国歌 and zh:拉赫湖 in Hakka Wikipedia? They should not be long.

Yours sincerely, Multituberculata (kâu-liù) 2024年2月12日 (Yit) 10:22 (UTC)回覆