Yamaguchi-sṳ / Sân-héu-sṳ (Ngit-ngî: 山口市) he vi-tsì Ngit-pún Chûng-koet thi-fông sî-phu Yamaguchi-yen ke yit-ke sàng-sṳ, yi̍t he Yamaguchi-yen yen-thâng só-chhai-thi. Ngìn-khiéu sú vì Yamaguchi-yen nui thi-ngi tô, chhṳ yî Shimonoseki-sṳ. Sûi-yèn Yamaguchi-sṳ he Yamaguchi-yen yen-thâng só-chhai, vì kâi yen ke hàng-chṳn chûng-sîm, than kîn-chi fa̍t-thûng tô si̍p-chûng yî Shūnan-sṳ, Hōfu-sṳ lâu Shimonoseki-sṳ, ya sṳ̀n-vì Ngit-pún kok yen thâng só-chhai-thi chûng, séu kien ke sùn tshùi yî hàng-chṳn kî nèn vì-chú ke sàng-sṳ. Sṳ-nui sán-ngia̍p he yî kôn-kông lî-yû ngia̍p vì-chú. Muk-chhièn kâi sṳ he Ngit-pún chung-tô yen thâng chûng ngìn-khiéu thi-sâm séu ke sàng-sṳ, kiùn tô yî Shimane-yen yen thâng Matsue-sṳ lâu Tottori-yen yen thâng Tottori-sṳ.

Yamaguchi-sṳ.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Kín-tiámPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Hàng-chṳnPhiên-siá

Sa-fiPhiên-siá

Chhâm-kháu chṳ̂-liauPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá