Fut-lò-tshṳ-ngá-fû (Pô-làn-ngî: Wrocław; Tet-ngî: Breslau), he Pô-làn sàng-sṳ, vi-yî Pô-làn sî-nàm-phu ke O-tet-hò pán, chhṳ 1999-ngièn hí he Hâ Sî-lî-sî-â-sén ke Sén-fi. Kâi sṳ ngìn-khiéu yok vì 632,996 ngìn (2010-ngièn), lie̍t Pô-làn thi-si thai sàng (chhṳ yî Fà-sâ, Lò-tsṳ lâu Khiet-là-khô-fû), thùng-sṳ̀ ya-he Pô-làn kiùn-chhṳ yî Fà-sâ ke thi-ngi thai kîm-yùng chûng-sîm, chhai kîn-chi, vùn-fa, kâu-thûng tén chû-tô fông-mien tû-chhai Pô-làn khí-yû siông-tông chhùng-yeu ke thi-vi.

Wrocław.
Wrocław.
Wrocław.

Hàng-chṳn phiên-siá

Li̍t-sṳ́ phiên-siá

Thi-lî phiên-siá

Vùn-fa phiên-siá

Kau-yuk phiên-siá

Kín-tiám phiên-siá

Kîn-chi phiên-siá

Ngìn-khiéu phiên-siá

Sa-fi phiên-siá

Kâu-thûng phiên-siá