Wales Chhîn-vòng

Vî-ngì-sṳ̂ Chhîn-vòng (Yîn-ngî: Prince of Wales, Wales-ngî: Tywysog Cymru), Vî-ngì-sṳ Kûng-koet ke Ngièn-sú, chhṳ 1301-ngièn Yîn-kak-làn thûn pìn vî ngì sṳ chṳ̂-heu, Yîn vòng phien chiông liá-ke thèu hâm su lâu Vòng-tú.

Vî-ngì-sṳ Chhîn-vòng Vùn-chông kôn-sṳ
Hien-ngim Vî-ngì-sṳ Chhîn-vòng Chhà-ngì-sṳ̂.
Vî-ngì-sṳ Chhîn-vòng Chhà-ngì-sṳ̂ ke Vùn-chông.