Wales-ngî (Cymraeg [kəmˈrɑːɨɡ]) he Yîn-koet Wales ke chhòn-thúng ngî-ngièn, su̍k-yî Celt Ngî-chhu̍k, chiap-khiun Breton-ngî lâu Cornish-ngî. Kîm-ha yìn-yèn yû 580,000 tô-ngìn sṳ́-yung Wales-ngî, cham Wales ngìn-khiéu ke 20%. Chhai Argentina ke Patagonia ya-yû Wales-ngî yì-mìn pó-liù chhṳ-kâ ke ngî-ngièn.

Wales-ngî fûn-phu.
Wales-ngî chhai Argentina ke Patagonia ke fûn-phu.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Lui-phe̍tPhiên-siá

Thi-lî fûn-phuPhiên-siá

Fông-ngiènPhiên-siá

Ngî-yîmPhiên-siá

Sṳ-mûPhiên-siá

Vùn-fapPhiên-siá

Chu-sṳtPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kietPhiên-siá

Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Wales-ngî Wikipedia