Vosges-sén

(Chhùng-thin-hiong chhṳ Vosges)

Vosges-sén he Fap-koet ke yit-chak sén, vi-yî Fap-koet tûng-pet-phu. Su̍k-yî Lorraine Thai-khî. Chúng mien-chit 5,874 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yok 380,952-ngìn (1999-ngièn thúng-kie). Vosges-sén he Fap-koet 1790-ngièn 3-ngie̍t 4-ngit só chhóng-kien ke 83-sén chṳ̂-yit.

Vosges-sén .
Vosges-sén Khì-chì
Vosges-sén .

Li̍t-sṳ́

phiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍k

phiên-siá

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k

phiên-siá

Chṳ̂-ngièn

phiên-siá

Kín-tiám

phiên-siá

Chiá-moi sàng-sṳ

phiên-siá

Kâu-thûng

phiên-siá

Chhâm-kháu chṳ̂-liau

phiên-siá

Chhâm-siòng

phiên-siá

Ngoi-phu lièn-chiap

phiên-siá
 
Commons
Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Vosges-sén siông-koân ke tóng-on.