Vancouver

Vancouver he Kâ-nâ-thai British Columbia yèn-ngan sàng-sṳ. Kí 2011-ngièn ngìn-khiéu phú-chhà só-sṳ, Vancouver sṳ-nui yû 603,502 miàng kî-mìn, yì Thai Vancouver thi-khî ke ngìn-khiéu chet chhêu-ko 2,313,328, he Kâ-nâ-thai sî-phu chui-thai ke Tû-fi-khî, yî-khi̍p chhiòn-koet thi-sâm thai Tû-fi-khî; sṳ-nui ngìn-khiéu chet chhai chhiòn-koet phài-hàng thi-pat. Vancouver yî Yîn-koet hòng-hói-kâ George Vancouver miang-miàng, Êu-chû-ngìn tí-tha̍t Vancouver yit-tai heu, khî-nui kîn-chi chó-khì chú-yeu yî lai yî lìm-muk-ngia̍p.

Vancouver.
Vancouver.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hì-hèu編輯

Chṳn-chhṳ編輯

Hàng-chṳn Khî-va̍k編輯

Kâu-thûng編輯

Lî-hàng kín-tiám編輯

Yû-hau Sàng-sṳ編輯

Chhâm-kháu vùn-hien編輯


Ngoi-phu lièn-kiet編輯