Vùn-mìn yit-pân he tsṳ́-tsak yû-ngìn kî-tshu, yû yit-thin ke Kîn-tsi Vùn-fa thi-khî. Vùn-mìn kîn-sòng lâu sàng-sṳ yû me̍t-tshiet ke lièn-kiê, vùn-mìn liá-ke tshṳ̀-ki pún-sṳ̂n tshiu-yû “Sàng-sṳ-fa”lâu “Sàng-sṳ hìn-sàng ”ke hàm-yi.

Chui tsó-khì ke vùn-mìn

phiên-siá

Kú-thoi vùn-mìn

phiên-siá

Sṳ-kie vùn-mìn kú-koet

phiên-siá

Tshâm-siòng

phiên-siá