Thiet-sân-khî (鐵山區) Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet Fù-pet-sén Vòng-sa̍k-sṳ só-hot ke yit-chak sṳ-hot-khî. Chúng mien-chit 28.7 phìn-fông kûng-lî, 2010-ngièn ngìn-khiéu he 5.7-van ngìn.

Thiet-sân-khî.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Ngî-ngiènPhiên-siá

Chûng-kauPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Chhâm-kháu Vùn-hienPhiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kietPhiên-siá