Vòng-sa̍k-sṳ (黃石市) Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet Fù-pet-sén hâ-hot ke thi-kip-sṳ. Chúng mien-chit 4,565 phìn-fông kûng-lî, 2015-ngièn ngìn-khiéu he 145.8-van ngìn.

Vòng-sa̍k-sṳ.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Ngî-ngiènPhiên-siá

Chûng-kauPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Chhâm-kháu Vùn-hienPhiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kietPhiên-siá