Territoire de Belfort he Fap-koet ke yit-chak sén, vi-yî Fap-koet tûng-pet-phu. Su̍k-yî Franche-Comté Thai-khî. Chúng mien-chit 609.4 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yok 143,940-ngìn (2012-ngièn thúng-kie). Territoire de Belfort he Fap-koet 1790-ngièn 3-ngie̍t 4-ngit só chhóng-kien ke 83-sén chṳ̂-yit.

Territoire de Belfort .
Territoire de Belfort Vûn-chông.
Territoire de Belfort .

Li̍t-sṳ́ phiên-siá

Thi-lî phiên-siá

Hì-hèu phiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍k phiên-siá

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k phiên-siá

Chṳ̂-ngièn phiên-siá

Kîn-chi phiên-siá

Kín-tiám phiên-siá

Chiá-moi sàng-sṳ phiên-siá

Sa-fi phiên-siá

Kâu-thûng phiên-siá

Chhâm-kháu chṳ̂-liau phiên-siá

Chhâm-siòng phiên-siá

Ngoi-phu lièn-chiap phiên-siá

 
Commons
Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Territoire de Belfort siông-koân ke tóng-on.