Franche-Comté he Fap-koet ke yit-chak Thai-khî, vi-yî Fap-koet tûng-pet-fông, tûng-pet lâu Alsace chiap-yòng. Chúng mien-chit 16,202 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yok 1,168,208-ngìn (2009-ngièn thúng-kie). Hâ-hot Doubs, Jura, Haute-Saône lâu Territoire de Belfort. Khì sú-fú he Besançon.

Franche-Comté .
Franche-Comté.
Franche-Comté .

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Hì-hèuPhiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍kPhiên-siá

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍kPhiên-siá

Chṳ̂-ngiènPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Kín-tiámPhiên-siá

Chiá-moi sàng-sṳPhiên-siá

Sa-fiPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá

Chhâm-kháu chṳ̂-liauPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Ngoi-phu lièn-chiapPhiên-siá

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Franche-Comté siông-koân ke tóng-on.