Témiscouata-sur-le-Lac, Quebec

Témiscouata-sur-le-Lac, Quebec he Québec-sén Bas-Saint-Laurent ke sàng-chṳ́n, 2010-ngièn sṳ̀n-li̍p. Chúng mien-chit 245.60 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 5,096-ngìn (2011-ngièn).

Témiscouata-sur-le-Lac, Quebec.
Témiscouata-sur-le-Lac, Quebec.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Hì-hèuPhiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍kPhiên-siá

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍kPhiên-siá

Chṳ̂-ngiènPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Lî-hàng kín-tiámPhiên-siá