Tâi-thi Tet-ngî (Plattdeutsch, Plattdüütsch), yu chhṳ̂n Tâi-thi Saxon-ngî , Kú Saxon-ngî , he Tâi-thi German ngî ke yit-chúng khî-vet sin ngî-ngièn, chú-yeu sṳ́-yung chá chhai Tet-koet pet-phu, Tân-ma̍k nàm-phu lâu Hò-làn tûng-phu, nang-ngoi yi̍t yû sṳ́-yung chá chhai Pô-làn yèn-hói thi-khî, yî-khi̍p yì Kâ-nâ-thai tén thi ke yì-mìn sa-khiùn.

Tâi-thi Tet-ngî.

Kîn-kí khì ngî-ngièn ho̍k thi̍t-chṳ̂n ke m̀-thùng, khó fûn vi Sî Tâi-thi Tet-ngî lâu Tûng Tâi-thi Tet-ngî.

Yù 1999-ngièn hí, Tet-koet kîn-kí European Charter for Regional or Minority Languages, ngin khó tâi thi Tet-ngî vì khî-vet sin ngî-ngièn. Tâi thi Tet-ngî pin vi phiêu-chún-fa, than chhai Tet-koet, pet Tâi-thi Saxon-ngî yû chhai Thien-sṳ thòi lâu thien-thòi kóng-pô chûng sṳ́-yung.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Lui-phe̍tPhiên-siá

Thi-lî fûn-phuPhiên-siá

Fông-ngiènPhiên-siá

Ngî-yîmPhiên-siá

Vùn-fapPhiên-siá

Kî-pún chhṳ̀-kiPhiên-siá

Chu-sṳtPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kietPhiên-siá

Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Tâi-thi Tet-ngî Wikipedia