Sî Tâi-thi Saxon-ngî

(Chhùng-thin-hiong chhṳ Sî Tâi-thi Tet-ngî)

Hò-làn Tâi-thi Saxon-ngî (Niedersächsisch) fe̍t-chá Sî Tâi-thi Tet-ngî he yit-hì-lie̍t Tâi-thi Tet-ngî fông-ngièn ke chúng-chhṳ̂n, fûn-pu yî Tet-koet sî-pet-phu, Hò-làn tûng-phu. Kì lâu Tûng Tâi-thi Tet-ngî yit-hí kèu-sṳ̀n liáu Tâi-thi Tet-ngî.

Hò-làn Tâi-thi Saxon-ngî.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Lui-phe̍tPhiên-siá

Thi-lî fûn-phuPhiên-siá

Fông-ngiènPhiên-siá

Ngî-yîmPhiên-siá

Vùn-fapPhiên-siá

Kî-pún chhṳ̀-kiPhiên-siá

Chu-sṳtPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Sî Tâi-thi Saxon-ngî Wikipedia