Sesto San Giovannini he Yi-thai-li Lombardia chṳn-khî Mí-làn-sén chûng ke yit-ke sàng-sṳ, chúng mien-chit 11.7 phìn-fông kûng-lî, 2017-ngièn ngìn-khiéu 81,822-ngìn.

Sesto San Giovannini.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Hì-hèuPhiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍kPhiên-siá

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍kPhiên-siá

Chṳ̂-ngiènPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Kín-tiámPhiên-siá

Chiá-moi sàng-sṳPhiên-siá

Sa-fiPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá

Chhâm-kháu chṳ̂-liauPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Ngoi-phu lièn-chiapPhiên-siá