Seattle he Mî-koet Washington ke yit-chho kóng-khiéu sàng-sṳ, vi yî Washington King, Puget Hói-vân lâu Washington Fù chṳ̂-kiên, khî-lì Mî-koet Kâ-nâ-thai piên-kin yok 174 kûng-lî, he kâi chû chui-thai ke sàng-sṳ, ya-he Mî-koet Thai-phìn-yòng sî-pet-khî chui-thai ke sàng-sṳ. Chhai 2015-ngièn, chhiòn-sṳ ngìn-khiéu yok 684,451-ngìn, Tû-fi-khî ngìn-khiéu 3,733,580, vì Mî-koet thi 15 thai Tû-fi-khî. Sî-ngâ-thù ya-he King ke yen-chhṳ só-chhai.

Seattle.


Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Hì-hèuPhiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍kPhiên-siá

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍kPhiên-siá

Chṳ̂-ngiènPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Chiá-moi sàng-sṳPhiên-siá