Koet-chi Yîm-phiêu Suk-siá: IPA) chó-khì yu hêm-cho Van-koet Yîm-phiêu, he yit-tho yung-lòi phiêu-yîm ke hì-thúng, yî Là-tên Sṳ-mû vì kî-chhú, yù Koet-chi Ngî-yîm-ho̍k Ho̍k-fi sat-kie lòi chok-vì khiéu-ngî sâng-yîm ke phiêu-chún-fa phiêu-sṳ fông-fap. Koet-chi Yîm-phiêu ke sṳ́-yung-chá yû Ngî-ngièn Ho̍k-kâ, Ngièn-ngî Chhṳ-liàu Ho̍k-kâ, Ngoi-ngî Kau-sṳ̂, Kô-sú, Chhṳ̀-sû Ho̍k-kâ lâu Fân-yi̍t Ho̍k-kâ tén-ngìn. On-cheu Koet-chi Yîm-phiêu ke sat-kie, cho-tet fûn-phièn chhut khiéu-ngî lî hâ lie̍t yîm-chṳt ke tui-li̍p sṳ̀n-fûn: yîm-vi, ngî-thiàu yî-khi̍p chhṳ̀-ngî lâu yîm-chiet ke fûn-kak. Ngiâ-yeu péu-sṳ chû yì ngâu-ngà, ngâu-sa̍t lâu yù Shu̍n-ngo̍k-lie̍t só fat-chhut sâng-yîm ke yîm-chṳt, chet yû nang yit-tho fe̍t kóng-fàm sṳ́-yung ke Koet-chi Yîm-phiêu Khok-chán hì-thúng (yù Koet-chi Ngî-yîm-ho̍k Ho̍k-fi sat-kie). Chhṳ̍t-to 2007-ngièn, Koet-chi Yîm-phiêu khiung-yû 107 ke tân-thu̍k sṳ-mû, yî-khi̍p 56-ke pien-yîm fù-ho lâu Chhêu-yîm-thon Sṳ̀n-fûn. Koet-chi Ngî-yîm-ho̍k Ho̍k-fi ngiéu-ngì fi chen-san mêu-chúng fù-ho, fe̍t-chá siû-chang mêu-ke fù-ho.

Koet-chi Yîm-phiêu.

Li̍t-sṳ́ Poi-kín

phiên-siá

Lî-lun Ká-sat

phiên-siá

Mèu-shu̍t

phiên-siá

Fù-ho-péu

phiên-siá

Yung-thù

phiên-siá