Samsung Si̍p-thòn

Samsung Si̍p-thòn (Hòn-ngî: 삼성그룹, Yîn-ngî: Samsung Group), Nàm-hòn tî-miàng chhòi-thòn chṳ̂-yit. Khì-hâ chṳ́ kûng-sṳ̂ pâu-hàm: Sâm-sên Thien-chṳ́ Sâm-sên Hién-sṳSâm-sên SDISâm-sên SDSSâm-sên Thien-kîSâm-sên Không-nènSâm-sên Mióng-luSâm-sên Fó-châi Hói-song Pó-hiámSâm-sên Chṳn-khènSâm-sên Vu̍t-sánSâm-sên Chhùng-kûng lâu Sâm-sên sâng-miang tén.

Sâm-sên Si̍p-thòn chúng-phu.