Samsung Fó-châi Hói-song Pó-hiám

(Chhùng-thin-hiong chhṳ Sâm-sên Fó-châi Hói-song Pó-hiám)

Sâm-sên Fó-châi Hói-song Pó-hiám (Hòn-ngî::삼성화재) he chúng-phu vi-yî Hòn-koet Seoul ke khiam-koet Pó-hiám kûng-sṳ̂, chú-yeu kîn-yìn Khì-tsha Pó-hiám、Chhòng-khì Pó-hiám、Sông-ngia̍p Pó-hiám、Khî-ngia̍p Fûng-hiám Kón-lî lâu ngièn-kîm tén ngia̍p-vu.Sâm-sên Fó-châi Hói-song Pó-hiám Kûng-sṳ̂ sṳ̀n-li̍p yî 1952-ngièn 1-ngie̍t 26-ngit.

Sâm-sên Fó-châi Hói-song Pó-hiám Kûng-sṳ̂.