Salvador, Bahia

(Chhùng-thin-hiong chhṳ Salvador)

Salvador he Pâ-sî tûng-pet ke yit-chho pin-hói sàng-sṳ, Bahia-chû ke sú-fú. Kì he tông-thi tû-sṳ thi-khî ke chûng-sîm. 2014-ngièn khì ngìn-khiéu vì 2,902,927 ngìn, he Pâ-sî ke thi-sâm thai sàng-sṳ. Êu-chû ngìn 1502-ngièn to-tha̍t Todos os Santos vân. 1549-ngièn yit kî Phù-thò-ngà kàm-chhui tai-lòi ke chhṳ̍t-mìn-chá kien-li̍p Salvador.

Salvador, Bahia.
Salvador, Bahia.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Kín-tiámPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

 
Salvador, Bahia.

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Sa-fiPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá