Salamanca (Sî-pân-ngà-ngî: Salamanca) vi-yî Sî-pân-ngà sî-phu, he Salamanca-sén ke Sú-fú, chúng mien-chit 38.6 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yok 160,000 (2005-ngièn).

Salamanca.
Salamanca
Salamanca Vûn-chông

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Hì-hèuPhiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍kPhiên-siá

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍kPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Chṳ̂-ngiènPhiên-siá

Chiá-moi sàng-sṳPhiên-siá