Sainte-Anne-de-la-Pérade, Québec

Sainte-Anne-de-la-Pérade he Québec-sén Mauricie Hàng-chṳn khî ke sàng-chṳ́n, 1690-ngièn sṳ̀n-li̍p. Chúng mien-chit 129.50 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 2,072-ngìn (2011-ngièn). Fap-ngî mû-ngî sṳ́-yung-chá cham 99.5%.

Sainte-Anne-de-la-Pérade, Québec.
Sainte-Anne-de-la-Pérade, Québec.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Hì-hèuPhiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍kPhiên-siá

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍kPhiên-siá

Chṳ̂-ngiènPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Lî-hàng kín-tiámPhiên-siá